PolitikaPreporučeno

Javni poziv za predlaganje programa u kulturi: ministarstvo  

Ministarstvo kulture raspisalo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi s rokom prijave od dana objave 4. rujna do 4. listopada 2019. godine.

U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog i razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Sve natječajne procedure osigurat će se kroz sustav e-Pisarnice, a provodit će se bez potrebe podnošenja i slanja dokumenata u papirnatom obliku, što će rezultirati smanjenjem administracijskih troškova i pravovremenom objavom rezultata natječaja. Nakon potrebne autentifikacije putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS), svaka osoba moći će pristupiti novoj usluzi e-Pisarnica.

>>>/tag/javni-poziv/

Nova usluga e-Pisarnice, koja će biti dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva, omogućit će korisnicima prijavu na natječaje putem sustava e-Prijavnice unutar kojih će se nalaziti i potrebne upute za podnošenje prijava elektroničkim putem.

Napominjemo kako se uvođenjem novog sustava ne mijenjaju uvjeti Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju, kao i do sada, samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.

Rezultati natječaja za 2020. godinu za sva područja kulture bit će poznati najkasnije početkom 2020. godine, odmah po donošenju državnog proračuna.

>>> Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi

>>> e-Pisarnica

(Ministarstvo)