PolitikaPreporučeno

Obrambena unija: najmanje 13 milijardi eura za vojno-civilnu infrastrukturu

Boljim kretanjem vojnika i vojne opreme u cijelom EU-u pridonosi se sigurnosti svih Europljana te djelotvornijoj, responzivnijoj i usklađenijoj Uniji.

Europska komisija i visoka predstavnica Unije predstavile su zajedničko izvješće o provedbi akcijskog plana o vojnoj mobilnosti donesenog u ožujku 2018. Konkretnom provedbom akcijskog plana državama članicama EU-a omogućit će se brže i učinkovitije djelovanje u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike te u nacionalnim i višenacionalnim aktivnostima.

Planom se u potpunosti poštuju nacionalna suverenost i donošenje odluka u državama članicama EU-a. Vojna mobilnost ujedno je i jedan od glavnih projekata u suradnji EU-a i NATO-a. U izvješću se opisuje znatan i konkretan napredak koji je dosad ostvaren te se iznose daljnja djelovanja. Kada je riječ o infrastrukturi, postignuti su ključni međuciljevi kao što su vojni zahtjevi te analiza raskoraka između vojnih i civilnih potreba. Time se otvara put financiranju prometne infrastrukture dvojne namjene – civilne i vojne – sredstvima u iznosu od 6,5 milijardi eura u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) i sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a (2021. – 2027.).

>>>Hrvatska podigla prvu u nizu ograda na granici s BiH: MUP

Europski parlament i Vijeće postigli su sporazum o Uredbi o Instrumentu za povezivanje Europe, uključujući konkretne odredbe o financiranju projekata dvojne namjene. Budući da stopa sufinanciranja iznosi 50 posto, ukupna ulaganja u takve projekte trebala bi iznositi barem 13 milijardi eura. Dvadeset tri države članice EU-a uključile su se u program Europske obrambene agencije za optimizaciju postupaka odobrenja prekograničnih kretanja u EU-u, kojim se želi uskladiti i pojednostavniti vojna kretanja u EU-u. Osim toga, ostvaren je i napredak u pojednostavnjenju carinskih postupaka, poreza na dodanu vrijednost i prijevoza opasnog tereta.

Konkretno, predloženo je da se vojne operacije EU-a oslobode plaćanja PDV-a.