Politika

Promjene u stručnom tijelu za pomorske koncesije: 181. sjednica Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 181. sjednice, Vlada je utvrdila stajališta za sastanke Vijeća ministara i to Vijeća za okoliš (ENVI) koji se održava 4. listopada te Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA) koji će se održati 7. i 8. listopada 2019. godine.

Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koje će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.

Razriješena je dosadašnja predsjednica Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika dr. sc. Vlatka Vaniček. Novim je predsjednikom ove Koordinacije, kao predstavnik Agencije za ugljikovodike, imenovan David Dobrinić.

Izmijenjena je Odluka o donošenju Bilance strateških robnih zaliha. Ova je točka označena stupnjem tajnosti “vrlo tajno” pa je nismo u mogućnosti objaviti.

Donesena je Odluka o prijenosu vlasništva višenamjenskih autocisterni za prijevoz vode iz strateških robnih zaliha bez naknade. I ova je točka označena stupnjem tajnosti “vrlo tajno” te je nismo u mogućnosti objaviti u cijelosti.

Vlada je usvojila nekoliko izvješća: Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskoga plana Republike Hrvatske za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) i bankovnoj uniji,  Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2019., za mjesec rujan 2019. godine, Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj, te Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu.

Vlada je Ivicu Bošnjaka razriješila dužnosti pomoćnika ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te ga imenovala državnim tajnikom u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Razriješena je dosadašnja predsjednica Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika dr. sc. Vlatka Vaniček. Novim je predsjednikom ove Koordinacije, kao predstavnik Agencije za ugljikovodike, imenovan David Dobrinić.

Vlada donijela odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnoga tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, kojom se razrješuje dio dosadašnjih članova toga Stručnoga tijela i imenuje dio novih članova. Razriješeni članovi su Ivo Milatić, Zoran Ravlić i Ivan Radić, a novim su članovima,  kao predstavnici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva financija i Ministarstva zaštite okoliša i energetike, imenovani mr. sc. Sani Ljubunčić, Iva Gašparić i Anamarija Matak.

Vlada je Ivana Malenicu i mr. sc. Marka Pavića imenovala novim članovima Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Državnu službenicu Andreu Jurić Vlada je, s danom 4. listopada 2019.,  ponovno ovlastila za obavljanje poslova predstojnika Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, do 31. prosinca 2019. godine, kada uredi državne uprave prestaju s radom.

Vlada je također državnog službenika Darka Banića, s danom 4. listopada,  do 31. prosinca 2019., kada uredi državne uprave prestaju s radom, ponovno ovlastila za obavljanje poslova predstojnika Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji.

Ministra rada i mirovinskoga sustava Josipa Aladrovića, Vlada je imenovala predstavnikom Vlade Republike Hrvatske u postupku mirenja u kolektivnom radnom sporu sa Sindikatom hrvatskih učitelja i Nezavisnim sindikatom zaposlenih u srednjim školama Hrvatske.