Politika

Vlada je na zatvorenom dijelu 156. sjednice informirana o iskorištenosti EU fondova  

Ilustracija: CchrisS

Na zatvorenome dijelu današnje, 156. sjednice, Vlada je utvrdila stajališta za sastanke Vijeća ministara i to: Vijeća za vanjske poslove (FAC) koje će se održati 13. i 14. svibnja 2019. godine; Vijeća za vanjske poslove u razvojnom formatu (FAC Development) koje se održava 16. svibnja, Vijeća za vanjske poslove u formatu ministra obrane (FAC Defence) 14. svibnja 2019. te Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), također 14. svibnja 2019. godine.

Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koje će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.

>>>Državna revizija upozorila ne neiskorištenost europskih fondova

Vlada je informirana o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj te o pregledu  zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. Godinu, navodi se u priopćenju.

Imenovanja i razrješenja

Državnom službeniku Petru Uzorincu ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova glavnoga tajnika Ministarstva vanjskih i europskih poslova, do provedbe javnoga natječaja za imenovanje glavnog tajnika Ministarstva, a najduže do šest mjeseci, jer mu ovlaštenje istječe 1. lipnja 2019. godine.

Nadzornom odboru društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Vlada je predložila imenovanje Borisa Abramovića za direktora Društva, do imenovanja direktora putem javnoga natječaja, na razdoblje od najduže tri mjeseca, jer mu mandat istječe 16. svibnja 2019. godine.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju sastava i imenovanja predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija i troškovima postupka pred Povjerenstvom. Izmjenom Odluke razrješuje se dosadašnja predsjednica, članovi i tajnica Povjerenstva te imenuje novi sastav Povjerenstva.

Razriješeni su: Marina Pinjagić Telak, Boris Koketi, Danica Damjanović, Zlata Hrvoj-Šipek, Božidar Gagro, mr. sc. Nikola Raič, Sanja Mikšić, Romana Borak-Jaklin, Joško Bule, Milan Stipić, Julijana Karabegović, Silvija Profeta Fabijančić, Ines Pavlačić i Terezija Marić.

Novom predsjednicom imenuje se Anita Markić, članicama i članovima Zlata Hrvoj-Šipek, Danica Damjanović, Zdenko Pajić, Rafael Jauk, Iva Sučević, Nevenka Brkić, Kristinka Režek, Mladen Turkalj, Jurica Miličić, Jasminka Prpić Tomljanović, Josip Osmann i Krešimir Orešković, a tajnicom Povjerenstva Terezija Marić.

Razriješen je dio članova Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom i to Križan Botica i Andrija Halec.

Dijelom novih članova toga Povjerenstva, kao predstavnice Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Hrvatskoga saveza gluhih i nagluhih, imenovane su Nives Tomljenović i Jadranka Krstić.

Vlada je razriješila dio dosadašnjih članova i zamjenicu članice Savjeta za razvoj civilnoga društva Mirelu Balint, Žanu Počuča, Sebastiana Rogača i Jagodu Botički.

Dijelom novih članova i zamjenicom člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, kao predstavnike Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva uprave, Vlada je imenovala Davora Golenju, Idu Partl, Romanu Kuzmanić Oluić i doc. dr. sc. Mladena Nakića.