PolitikaPreporučeno

Formalna logika i dioba vlasti srušili covid referendum

Ustavni sud Republike Hrvatske u ponedjeljak je osporio građansko pravo na referendum u kontekstu odgovora na pandemiju, uvjetovanja života i rada cijepljenjem protiv bolesti COVID-19 i/ili covid potvrdama.

>>>Predsjednik uskratio potpis – odvagnuo referendum, podcrtao protuustavnost ‘stožerokracije’

“Ustavni sud utvrdio je da nije u skladu s Ustavom referendumsko pitanje predloženo u zahtjevu organizacijskog odbora građanske inicijative Odlučujmo zajedno! za raspisivanje referenduma o prijedlogu dopune članka 17. stavka 1. Ustava. Stoga o predloženom referendumskom pitanju nije dopušteno raspisivanje referenduma,” naveli su suci u obrazloženju odluke.

Meritum

Sud se u odluci pozvao na “svoja načelna stajališta”, definirana u sljedeće četiri točke:

  • Ustav čini jedinstvenu cjelinu te je značenje pojedine odredbe ili njezinog dijela vezano uz sve ostale odredbe odnosno uz Ustav kao cjelinu. Promatra li ga se kao jedinstvo, Ustav odražava pojedina sveobuhvatna načela i pravila na temelju kojih sežž moraju tumačiti sve njegove pojedinačne odredbe. Stoga se svaka pojedina ustavna odredba odnosno njezina izmjena ili dopuna ne može izvlačiti iz konteksta i samostalno interpretirati, već se uvijek mora tumačiti u skladu s najvišim vrednotama ustavnog poretka iz članka 3. Ustava koje su temelj za tumačenje Ustava.
  • obveza je Ustavnog suda da na temelju općih nadzornih ovlasti ne dopusti održavanje bilo kojeg referenduma “kad utvrdi takvu formalnu i/ili materijalnu protuustavnost referendumskog pitanja ili tako tešku proceduralnu pogrešku koje prijete narušavanjem strukturalnih obilježja hrvatske ustavne države, to jest njezina ustavnog identiteta, uključujući najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske (članak 1. i članak 3. Ustava)”;

  • članak 95. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu nalaže Ustavnom sudu strogi ustavni nadzor u okviru kojeg za valjanost referendumskog prijedloga nije dovoljna ocjena Ustavnog suda da prijedlog nije protivan Ustavu, već se traži da prijedlog referendumskog pitanja bude u skladu s cjelinom Ustava, a osobito s najvišim vrednotama ustavnog poretka koje su temelj za tumačenje samog Ustava (članak 3. Ustava), te pravnim sustavom kao cjelinom (što je stajalište i Venecijanske komisije Vijeća Europe utvrđeno u Kodeksu dobre prakse o referendumima iz 2009.);
  • birači imaju pravo na potpunu i točnu informaciju o činjenicama i okolnostima koje su povod za referendumske inicijative organizacijskih odbora te na dostatno i relevantno obrazloženje razloga zbog kojih se traži raspisivanje određenog referenduma, kako bi za vrijeme trajanja postupka prikupljanja potpisa mogli s punom odgovornošću odlučiti hoće li inicijativu potpisati ili ne. Referendumsko pitanje i obrazloženje moraju biti utemeljeni na “objektivnim informacijama” i “ne smiju biti zavaravajući”, što je također stajalište Venecijanske komisije iz navedenog Kodeksa.

Formalno-logički flop

Obrazloženje sudaca otkriva da je inicijativa srušena zbog formalno-logičkih nedostataka utvrđenih u ishitrenom i loše definiranom referendumskom pitanju i tumači da je Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske svoje ovlasti derivirao iz odluka Hrvatskog sabora.

>>>Ustavni sud potvrdio mjere, Stožeru izričito naredio da štuje i obrazlaže razmjernost | COVID-19

“Za ovaj ustavnosudski predmet relevantno je prije svega to što Hrvatski sabor, kao predstavničko tijelo i tijelo zakonodavne vlasti, ima Ustavom utvrđeno pravo i obvezu zakonima i drugim aktima izražavati, među ostalim, javnozdravstvene politike odnosno zakonima uređivati sustav i mjere za zaštitu zdravlja ljudi, uključujući i zaštitu od zaraznih bolesti,” napisali su o sukusu suci čije je gledište da su zastupnici Stožeru predali “zakonodavnu volju da u slučaju nastupa posebnih okolnosti (dakle, epidemije/pandemije bolesti COVID-19) donošenje posebnih odluka nužnih za provedbu zakona povjeri izvršnoj vlasti.

Dioba vlasti

Sud u odluci potom citira relevantne okosnice Ustava Republike Hrvatske, vladavinu prava i značaj diobe vlasti te nudi snažne formalno-logičko-pravne argumente, od kojih je temeljni da bi referendum rezultirao scenarijem u kojem “o mjerama koje su inherentne izvršnoj vlasti i provedbu kojih je stoga Hrvatski sabor povjerio nadležnim tijelima izvršne vlasti odlučuje sam Hrvatski sabor.”

>>>Vlada se očitovala o prijedlogu ocjene ustavnosti covid mjera u zdravstvu, socijalnoj skrbi

Suci su napisali da je ustavnopravno neprihvatljivo da se odluke koje su inherentne i koje po svojoj naravi pripadaju u domenu izvršne vlasti, toj vlasti budu oduzete zakonom i prenesene u nadležnost zakonodavnoj vlasti.

“Polazeći od naprijed navedenih načelnih stajališta o diobi vlasti i vladavini prava, Ustavni sud utvrdio je da predložena zakonodavna izmjena, kojom se predlaže prenošenje odluka inherentnih izvršnoj vlasti u nadležnost zakonodavne vlasti, zadire u strukturalna obilježja hrvatske ustavne države i narušava Ustavom propisanu podjelu ovlasti i nadležnosti Hrvatskog sabora, kao zakonodavnog tijela vlasti i Stožera civilne zaštite, kao nedvojbeno tijela izvršne vlasti, te je time suprotna člancima 4., 70., 80., 107., 110. i 112. Ustava i vladavini prava kao jednoj od najviših ustavnih vrednota iz članka 3. Ustava” piše u ključnom dijelu odluke.

Kontradikcija, dualizam

Sud je u dijelu odluke “posramio” ishitrenost arhitekata referendumskog pitanja i ukazao na spomenuti niz nelogičnosti.

“Organizacijski odbor (referenduma) predlaže, u bitnom, da (samo) u slučaju kada je proglašena epidemija zarazne bolesti ili opasnost od epidemije zarazne bolesti u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju/epidemiju ili opasnost od pandemije/epidemije o “primjeni sigurnosnih mjera iz stavaka 1. do 3. ovoga članka” (članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva, ZoZP-a), odlučuje Hrvatski sabor, i to samo ako se tim mjerama ograničavaju ljudska prava i slobode.

Proizlazilo bi da bi u svim ostalim slučajevima pandemije/epidemije za koju Svjetska zdravstvena organizacija nije proglasila stanje pandemije/epidemije i ako se njima ne ograničavaju pojedine slobode i prava građana o mjerama iz članka 47. stavka 2. ZoZP-a i dalje odlučivao ministar odnosno tijelo izvršne vlasti.

>>>Komisija nema bilješke o razgovorima dilerice straha i cjepiva von der Leyen i šefa Pfizera

Ostavljajući po strani to što je navedeno suprotno s ciljevima referendumske inicijative da se iz odlučivanja o mjerama isključe tijela izvršne vlasti, nije jasno kojim se to mjerama iz članka 47. stavka 2. ZoZP-a ograničavaju pojedina prava i slobode, a kojima ne. Nije razvidno ni tko bi arbitrirao o tome ograničavaju li se ljudska prava i slobode ili ne. Ostale je, dakle, nejasno kada bi donošenje mjera bilo u domeni zakonodavne, a kada izvršne vlasti,” napisali su suci ukazujući da bi prihvaćanje referenduma vodilo dualizmu, “uključujući i potencijalnu konkurenciju i sukob nadležnosti između tijela izvršne  zakonodavne vlasti u donošenju mjera iz članka 47. stavka 2. ZoZP-a, donošenje kojih po naravi stvari, zbog opasnosti za život i zdravlje ljudi, zahtijeva brzu i učinkovitu reakciju.”

Ustavni sud koji uz predsjednika broji 13 članova odluku je donio s jednim glasom protiv.

“Znanost”

Iako je navedene formalno-pravne argumente teško osporiti, sud se u odluci jalovo poziva i na apsolutno i činjenično nepostojeći znanstveni konsenzus i “objektivnost” u kontekstu ozbiljnosti zdravstvene ugroze koju predstavlja bolest COVID-19 a koji je prijeporan i propitivan širom svijeta.

>>>Iza pandemijske krinke regresivna autokracija – ‘povijesna erozija demokracije’ | IDEA

Promišljanje i pozivanje na nepostojeći konsenzus, odnosno rečenica da “‘referendumsko pitanje i obrazloženje moraju biti utemeljeni na ‘objektivnim informacijama’ i ‘ne smiju biti zavaravajući'” veliki je arbitrarni trn u oku odluke.

>>>Predsjednik osudio ‘gaženje Ustava, državni udar!’ | referendum o covid potvrdama

Grabancijaš je ‘live’ na Google vijestima

Comments (1)

  1. […] Formalna logika i dioba vlasti srušili covid referendum 16/05/2022 […]

Comments are closed.